Huisregels/algemene voorwaarden

/Huisregels/algemene voorwaarden
Huisregels/algemene voorwaarden 2018-02-01T15:25:36+00:00

 

Algemene voorwaarden
Tot stand gekomen op 15 januari 2018.
Algemene Voorwaarden Hondenopvang Special dogs, gevestigd aan T’Kabel 40, 2153MC, te Nieuw Vennep, ingeschreven bij de KvK onder nummer {6317 3824}.
Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Hondenopvang Special dogs: Hondenopvang Special dogs, ingeschreven bij de KvK onder nummer {6317 3824}.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Hondenopvang Special dogs voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.
Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Hondenopvang Special dogs en de wederpartij.
Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Hondenopvang Special dogs.
Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Hondenopvang Special dogs en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Hondenopvang Special dogs, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Hondenopvang Special dogs en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Hondenopvang Special dogs zijn overeengekomen.
Indien Hondenopvang Special dogs niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Hondenopvang Special dogsin enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Offertes
Offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
Alle offertes van Hondenopvang Special dogs zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de offerte wanneer deze termijn is verlopen.
Hondenopvang Special dogs kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Hondenopvang Special dogs daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hondenopvang Special dogs anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Hondenopvang Special dogs niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.
Totstandkoming en duur overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Hondenopvang Special dogs.
Indien de Wederpartij kies voor vaste dagopvang, gaat de Wederpartij een lidmaatschap aan.
Toelatingseisen
Hondenopvang Special dogs is gebaseerd is op groepsverblijf, en niet op kennels, Hondenopvang Special dogs hanteert een aantal toelatingswensen. Dit in verband met de veiligheid,rust en beheerbaarheid van de honden. De volgende toelatingeisen gelden:
– de hond is sociaal ten opzichte van mens/kinderen en soortgenoten
– de hond is niet te dominant
– de hond is niet te bezitterig ,territoriaal of snel geïrriteerd
– de hond blaft niet overmatig
– de hond is geen waak/vechtras, ook geen mixen
– de hond is getiteerd of jaarlijks ingeënt ook tegen kennelhoest. Graag vaccinatieboekje tonen bij inschrijving. Deze kun je bij de dierenarts opvragen. Elke januari een controle maand.
– de hond wordt maandelijks behandeld en/of gecontroleerd op vlooien en andere ongedierte, voor honden die 100% op vers vlees staan is dit niet nodig, vermeld dit in het vaccinatieboekje.
– De hond wordt één keer per 2 maanden ontworm t(als deze geen vers vlees eet) tot 1 jaar daarna 2 keer per jaar, en dit wordt minimaal 48 uur gedaan voor dat de hond in de opvang komt, i.v.m besmetting voor de andere honden
– de hond is 2 maanden of ouder en volledig ingeënt (voor Dag Opvang)
– De hond is ouder dan als 5 maanden (voor Vakantie Opvang of weekend opvang)
– Reuen zijn gecastreerd (vanaf het moment dat nodig is bij jou hond, tussen de 7 maanden en 12 maanden), of hebben een castratie chip (goed bijhouden wanneer deze vervangen moet worden)
– Bij voorkeur zijn Teefjes gesteriliseerd, zo niet dan kunnen ze net voor, tijdens, en net na hun loopsheid niet naar de opvang komen (hou er rekening mee dat dit gemiddeld een maand is!)
Bij twijfel of de hond in de groep zal passen, neem gerust contact op met Hondenopvang Special Dogs .
Huisregels, richtlijnen en voorschriften
De volgende huisregels, richtlijnen en voorschriften dienen in acht te worden:
– de hond heeft gegeten voor hij naar de opvang toekomt, in alle rust eten is belangrijk
– de hond komt meerde dagen op proef, om te wennen en te kijken of het de Wederpartij en Hondenopvang Special dogs bevalt en of de hond in de groep past. Hiervoor wordt kosten in rekening gebracht, die Hondenopvang Special dogs vooraf zal vermelden.
– De hond is opgenomen in een verzekering. Wanneer je hond schade aanricht of krijgt, aan mens dier of materiaal is dit verzekerd door de eigenaar. De Wederpartij tekenend hiervoor bij de inschrijving
– De hond kan alleen in de vakantie opvang komen als de hand regelmatig (minimaal 1x per maand,) bij Hondenopvang Special dogs komt spelen en logeren. Indien de Wederpartij dit niet doet is er een kans dat Hondenopvang Special dogs de vakantie niet aan durft aangezien uit ervaring is gebleken dat de meeste honden even tijd nodig hebben om te wennen en de regels te leren, het is fijn als de hond hier “thuis” komt!
– Als er iets gebeurd of Hondenopvang Special dogs twijfelen aan de gezondheid van de hond als de hond hier in de dagopvang is, zullen we gelijk contact met je opnemen. Is het een acuut geval of bij logeerpartijen dan houdt Hondenopvang Special dogs het recht voor om gelijk naar een dierenarts te gaan en zijn de kosten hiervan voor de eigenaar.
– Voor Vakantie & weekend Opvang dient er zelf voer mee genomen te worden, in ton of zak met naam en hoeveelheid duidelijk daarop, omdat iedere hond gewend is aan zijn eigen voer is dat het beste voor je hond!
– De Wederpartij dient de naam van de hond, en de hoeveelheid voer en eventuele medicijn gebruik duidelijk op de zak en/of ton zetten
Breng en ophaaltijden
Hondenopvang Special dogs is voor de Dagopvang open van maandag t/m vrijdag. De breng en haaltijden van maandag tot en met Vrijdag zijn van 07:30 tot en met 09:30. Daarnaast kan de Wederpartij kan de hond ophalen en brengen tussen 17.00 en 18.00.
Zaterdag & zondag en alle feestdagen kan de Wederpartij de hond niet halen of brengen. Opvang voor een heel weekend of feestdagen is wel mogelijk
De Wederpartij dient de hond te brengen op vrijdag en te halen op maandag. Voor een logeerpartij dient de hond s’morgens gebracht te worden.
Voor Vakantie Opvang is het hele jaar in overleg en plaats, haal en brengtijden het zelfde als de dagopvang
Buiten deze tijden is het niet mogelijk om te hond te brengen of te halen.
Opzegtermijnen
Hondenopvang Special dogs en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.
Zowel Hondenopvang Special dogs als de Wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.
Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

Annulering
De dagopvang moet minimaal 2 dagen voor aanvang geannuleerd worden, anders wordt deze doorberekend. Op tijd afgezegde dagen kan je inhalen op een andere dag
Bij annulering van vakantie of weekend opvang gelden de volgende betalingsverplichtingen:
– Annulering tot 2 maanden vóór het ingaan van de overeenkomst: geen annuleringskosten
– Annulering tot 1 maand vóór het ingaan van de overeenkomst: 50% van de prijs
– Annulering tot 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst:75% van de prijs
– Annulering binnen 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: 100% van de prijs

Wijziging overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Hondenopvang Special dogs de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Hondenopvang Special dogs zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Hondenopvang Special dogs de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Hondenopvang Special dogs daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Hondenopvang Special dogs proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
Hondenopvang Special dogs zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Hondenopvang Special dogs kunnen worden toegerekend.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Hondenopvang Special dogs zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
Uitvoering overeenkomst
Hondenopvang Special dogs zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Hondenopvang Special dogs heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Hondenopvang Special dogs heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Hondenopvang Special dogs het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Hondenopvang Special dogs niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Hondenopvang Special dogs het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Hondenopvang Special dogs.
Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Hondenopvang Special dogs het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
Prijzen en tarieven
De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
De prijzen en tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Hondenopvang Special dogs.
Van alle bijkomende kosten zal Hondenopvang Special dogs tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.
Wijziging honorarium, prijzen en tarieven
Indien Hondenopvang Special dogs bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Hondenopvang Special dogs gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
Indien Hondenopvang Special dogs het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
– de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Hondenopvang Special dogs rustende verplichting ingevolge de wet;
– Hondenopvang Special dogs alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
– bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
Hondenopvang Special dogs zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Hondenopvang Special dogs zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.
Levering
Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Hondenopvang Special dogs de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.
Leveringstermijnen
Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
Indien Hondenopvang Special dogs gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Hondenopvang Special dogs heeft verstrekt.
Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Hondenopvang Special dogs schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Hondenopvang Special dogs alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Hondenopvang Special dogs zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Hondenopvang Special dogs binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
Uitvoeringstermijnen
Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
Indien Hondenopvang Special dogs gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Hondenopvang Special dogs heeft verstrekt.
Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Hondenopvang Special dogs schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Hondenopvang Special dogs alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Hondenopvang Special dogs zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Hondenopvang Special dogs binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
Risico-overgang
De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Hondenopvang Special dogs.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.
Betaling
Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Hondenopvang Special dogs aangewezen bankrekening of in contanten tenzij anders is overeengekomen.
De vakantie, weekend & Dag Opvang dient vooraf contant betaald te worden.
Voor vaste dagopvang wordt er per maand betaald per incasso.
De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
Hondenopvang Special dogs en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Na het verstrijken van 14 dagen, direct na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Hondenopvang Special dogs en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Hondenopvang Special dogs onmiddellijk opeisbaar.
Incassokosten
Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Hondenopvang Special dogs van de Wederpartij recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
Hondenopvang Special dogs heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Hondenopvang Special dogs de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.
Eigendomsvoorbehoud
Alle door Hondenopvang Special dogs in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Hondenopvang Special dogs totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.
Opschorting
Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Hondenopvang Special dogs het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
Voorts is Hondenopvang Special dogs bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
– na het sluiten van de Overeenkomst Hondenopvang Special dogs omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Hondenopvang Special dogs kan worden gevergd.
Hondenopvang Special dogs behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.
Ontbinding
Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Hondenopvang Special dogs bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
Voorts is Hondenopvang Special dogs bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
– na het sluiten van de Overeenkomst Hondenopvang Special dogs omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Hondenopvang Special dogs kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Hondenopvang Special dogs kan worden gevergd;
– de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
– de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
– de Wederpartij komt te overlijden.
Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Hondenopvang Special dogs op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
Indien Hondenopvang Special dogs de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Hondenopvang Special dogs niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Hondenopvang Special dogs geleden schade.
Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan Hondenopvang Special dogs of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Hondenopvang Special dogs geen invloed kan uitoefenen en waardoor Hondenopvang Special dogs niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Hondenopvang Special dogs in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
Hondenopvang Special dogs heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Hondenopvang Special dogs zijn verbintenis had moeten nakomen.
In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
Zowel Hondenopvang Special dogs als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Hondenopvang Special dogs zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
Indien Hondenopvang Special dogs ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Hondenopvang Special dogs gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.
Aansprakelijkheid
Hondenopvang Special dogs is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Hondenopvang Special dogs. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
– materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
– redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
– redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
– redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 1, sub c BW.
Hondenopvang Special dogs is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Hondenopvang Special dogs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Hondenopvang Special dogs is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Hondenopvang Special dogs kenbaar behoorde te zijn.
Hondenopvang Special dogs is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
Indien Hondenopvang Special dogs aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Hondenopvang Special dogs beperkt tot het bedrag van € 7.500,- of tot het bedrag waarop de door Hondenopvang Special dogs aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Hondenopvang Special dogs overeenkomstig de verzekering draagt.
De Wederpartij dient de schade waarvoor Hondenopvang Special dogs aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Hondenopvang Special dogs te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Hondenopvang Special dogs vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Hondenopvang Special dogs of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Vrijwaring
De Wederpartij vrijwaart Hondenopvang Special dogs voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
Indien Hondenopvang Special dogs door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Hondenopvang Special dogs zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Hondenopvang Special dogs en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.
Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen jegens Hondenopvang Special dogs en de door Hondenopvang Special dogs (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Hondenopvang Special dogs ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.
Intellectuele eigendom
Hondenopvang Special dogs behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
Hondenopvang Special dogs behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Privacy
De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Hondenopvang Special dogs verstrekt, zal Hondenopvang Special dogs zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
Hondenopvang Special dogs mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
Het is Hondenopvang Special dogs niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Hondenopvang Special dogs gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Hondenopvang Special dogs zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Hondenopvang Special dogs niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
De Wederpartij gaat akkoord dat Hondenopvang Special dogs de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
Hondenopvang Special dogs behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.
Nieuwsbrief
De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.
De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.
Wijziging algemene voorwaarden
Hondenopvang Special dogs heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
Hondenopvang Special dogs zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.
Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Hondenopvang Special dogs partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
Vindplaats
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer {6317 3824}.